ชุมชนบ้านท่าแร่ สถานที่สำคัญจังหวัดสกลนคร-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ชุมชนบ้านท่าแร่ สถานที่สำคัญจังหวัดสกลนคร
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 10176ครั้ง


 สถานที่สำคัญสถานที่สำคัญทางศาสนา
วิหารเก่าหลังแรกที่บ้านท่าแร่ในสมัย ร.5
ชุมชนบ้านท่าแร่


ที่
ตั้ง
ชุมชนบ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 22 ห่างจากสี่แยกอุดรธานี -สกลนคร นครพนม กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสกลนคร นครพนม 
ประวัติ
ความเป็นมา
บริเวณที่เป็นบ้านท่าแร่ในปัจจุบันแต่เดิมเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่ น้อยตามลักษณะป่าไม้เขตร้อนชื้น ทางทิศตะวัน ออกของหมู่บ้านติดกับหนองหาร ซึ่งก่อน  ..2482 ยังไม่มีประตูน้ำกั้นน้ำหนองหาร ในฤดูแล้งบ้านท่าแร่จะอยู่ลึก จากริมฝั่งหนองหารประมาณ กิโลเมตร สภาพที่เป็น ป่าใกล้ลำน้ำ จึงมีสัตว์ป่านานาชนิดตลอด จนมีปลาชุกชุม นับเป็นแหล่งที่มีความ อุดมสมบูรณ์ที่สุดแก่งหนึ่งของบริเวณริมหนองหารหอระฆังถูกดัดแปลงให้แขวนระฆังใหญ่ 3 ใบ
การตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนชาวคริสตัง ซึ่งอพยพมาจากตัวเมือง สกลนคร ซึ่งเป็นทั้งชาวญวนคริสตัง และชาวไทญ้ อ ซึ่งไม่พอใจการกีดกันการนับถือ ศานาคริสต์โรมันแคธอลิคของกลุ่มผู้ปกครอง เมืองสกลนครในสมัยนั้น (สมัย .ทั้งนี้ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสตัง จะมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแตกต่างจาก พุทธศาสนิกชน เช่น การทำพิธีมิซซา การ รับศีลล้างบาป โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธี ประกอบกับนโยบายของราชสำนักที่กรุงเทพฯ ต้องการให้บ้าน เมืองบำรุงพุทธศานา มิให้มีการทำลายพุทธ ศาสนาแลถือเป็นนโยบายหลักของเจ้าเมืองด้วย กลุ่มชาวญวนคริสตังจึงถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ
ในช่วง เดือนมกราคม ..2424 ได้มีคณะบาทหลวง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อเยี่ยม เยียนกลุ่มชาวคริสตังตามเมืองต่าง ๆ เช่น โคราช ชนบท ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กมลาไสย ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สกลนครและนครพนม เมื่อคณะของบาทหลวงซึ่งประกอบด้วยบาทหลวงเกโกและ ครูทันชาวญวน มาถึงเมืองสกลนคร ทราบปัญหาดัง กล่าวจึงวางแผนย้ายกลุ่มชาวญวน มาถึงเมือง สกลนคร ทราบปัญหาดังกล่าวจึงวางแผนย้ายกลุ่มชาว ญวนและสถานที่เผยแพร่ศาสนาไปอยู่แห่งใหม่ โดยต่อแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนและ เครื่องใช้ที่จำเป็นขึ้นแพไม้ไผ่อธิษฐานเทวดา มิดาแอล ให้พบแผ่นดินที่เหมาะแก่การ เผยแพร่คริสต์ศาสนา กระแสลมได้พัดใบเรือซึ่ง ทำจากผ้าห่มกั้นลมไปถึงชายฝั่งอีก แห่งหนึ่งของหนองหาร พื้นดินส่วนใหญ่เต็มไป ด้วยดินลูกรังที่เรียกว่า"หินแฮ่จึงพากันตั้งชุมชนใหม่ขึ้นและเรียกว่า "ท่าแร่ในเดือนพฤศจิกายน 2427มหาวิหารหลังปัจจุบัน
ผู้คนที่อพยพมาอยู่บ้านท่าแร่รุ่นแรกมีจำนวน 20 ครอบครัว เป็นจำนวน 150 คน มีทั้งชาวญวน คริสตัง ชาวไทญ้อสกลนครและในเวลาต่อมาได้ มีชาวผู้ไทยจากที่ต่าง ๆ อพยพเข้ามา อยู่ในชุมชนแห่งนี้ด้วย ภายใต้การนำของบาทหลวงยอแซฟ กอมมูริเออร์ ได้พัฒนา ชุชนให้เป็นตารางยุโรป การสร้างโบสถ์ การสร้างบ้านเรือนลักษณะต่าง ๆ ตามฐานะ ทำให้ ชุมชนแห่งใหม่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลป กรรม แตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ ที่เป็น ชาวไทลาวและกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ จึงนับ ว่าชุมชนบ้านท่าแร่มีประวัติศาสตร์เป็นที่ น่าสนใจแห่งหนึ่งของสกลนคร 
ความสำคัญต่อชุมชน
ชุมชนบ้านท่าแร่ เป็นชุมชนสำคัญ ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันแคธอลิคใน สกลนคร โดยถือเป็นศูนย์กลางของแคธอลิค ระดับเขต ที่เรียกว่า มิซซัง ท่าแร่ หนองแสง ครอบ คลุมเขตการปกครองถึงจังหวัดนครพนมด้วย นอกจาก นี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาไป ยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร
ในระบบเศรษฐกิจ ชุมชนแห่งนี้ได้รับอิทธิพลการดำเนินชีวิตที่ ประหยัดเรียบง่าย ขยันในการทำมาหากิน ด้วย เหตุนี้จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีประชา กรขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีฐานะเป็นตำบลคือ ตำบลท่าแร่ มี หมู่บ้าน ในจำนวน หมู่บ้านอยู่ในเขตสุขาภิบาล
จำนวนประชากรใน ตำบลท่าแร่มี 1,688 หลังคาเรือน จำนวน ประชากรชาย 4,787 คน หญิง 4,925 คน รวม 9,712 คน มีผู้นับถือศาสนา คริสต์ 8,892 คน นับถือศาสนาพุทธ 820 คน หรือ เพียง 8.24 เท่านั้น 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
อาคารหลังแรกเคยใช้แทนวิหารในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 อาคารเหล่านี้อายุร่วม 100 ปี ยังมีอีกหลายหลัง ลักษณะอาคารไม้ 2 ชั้นพื้นติดดิน
เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าและมีผู้คนหลายกลุ่ม อาศัยในชุมชนแห่งนี้ จึงทำให้มีอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ กล่าวคือ
1อาคารเนื่องในศาสนาใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารไม้ มีหอด้านหน้า หอ ด้านหลังสุดอีก หอ มีมุขด้านข้าง ๆ ละ มุข จุคนได้ประมาณ 1,000 คน โบสถ์เก่าหลังนี้คากว่าคงสร้างขึ้นระหว่าง .1898 1900ต่อมาประมาณ  .1992 มีผู้ใจศรัทธา ได้ซื้อระฆัง ใหม่ ใบ ขนาดลดหลั่นกันตามลำดับไปถวาย วัด ทางวัดจึงได้ดัดแปลงอาคารที่มีอยู่ ให้ใช้กับระฆัง ใบ โดยตัดหอด้านหน้า ทั้ง หออกแล้วได้สร้างหอใหม่ตรงกลาง ด้านหน้าวัดเพื่อแขวนระฆัง ใบ
กาลเวลาล่วงมาถึง ..2521 อาคารโบสถ์เก่าชำรุด ทรุดโทรมมาก พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ผู้ เป็นประมุขมิซซังท่าแร่ หนองแสง ในขณะ นั้น ได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัด และเห็นพ้องต้อง กันว่าควรสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ โดยรื้ออาคาร เก่าออก สถาปัตยกรรมอาคารหลังใหม่เป็นรูปทรงเรือใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนย้ายชาวคริสตังจากสกลนครมายัง ท่าแร่ และเรือกชื่อว่าสนมหาวิหารมิคา แอล
อาคารที่อยู่อาศัย อาคารที่อยู่อาศัยมี รูปแบบคือ
1อาคารที่เป็นเรือนเกย ใน ปัจจุบันที่มีสภาพใช้เป็นที่อยู่อาศัยมี หลัง
2เรือนแถวชั้นเดียวพื้นติดดิน เป็น เรือนแถวที่มีอายุประมาณ 60 70 ปี ใน ด้านโครงสร้างและส่วนที่ว่างหน้าบ้าน ซึ่งอาจ ขายสินค้านั่งเล่น รับแขก ส่วนที่เป็นที่ อยู่อาศัยใช้ไม้กั้นเป็นห้อง ๆ ให้บุตรสาว หรือครอบครัวบุตรหลานอาศัยหรือใช้เป็นที่เก็บ สิ่งของเครื่องใช้และทำเป็นห้องนอน
3เรือนแถวสองชั้นพื้นติดดิน ลักษณะของเรือนแถว ชนิดนี้เป็นเรือนแถวที่ทำจากไม้ทั้งหลัง มักเป็นเรือนแถว คูหา แต่เปิดโล่งตลอดชั้น ล่าง เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อ แม่ หัวหน้า ครอบครัว ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของบุตรสาว บุตรเขย สะใภ้
4อาคารก่ออิฐสองชั้น เป็นอาคารที่โดดเด่นในปัจจุบันที่ใช้เป็นที่ อยู่อาศัยมีประมาณ หลัง อาคารชนิดนี้ก่อด้วย อิฐเผา และวัสดุที่ยึดผนังเช่น ปูน ทราย ส่วน อุปกรณ์ประเภทเหล็กนั้นใช้ประกอบน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพราะมีราคาแพงในการก่อสร้างเมื่อ 80 90 ปีที่ผ่านมา 
เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file1/p6.html
 
 
 


เข้าชม : 10176 ครั้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

      พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 23 / ก.พ. / 2556
      สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 29 / ส.ค. / 2554
      อินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร 5 / เม.ย. / 2554
      ชาวไทยโซ่ 24 / มี.ค. / 2554
      แหล่งประมงลำน้ำสงคราม 24 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


ทวาปี เพลส ที่พัก อพาร์ทเมนท์ โรงแรม รายวัน รายเดือน
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บ้าน ชมจันทร์ รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม.พร้อมบริการ
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ThaiWeber สร้างรายได้ง่ายๆออนไลน์ วันละ 1000 กับ Social Network
อื่น ๆ

ขายโรงแรม พร้อมที่ดิน the livable hotel
อื่น ๆ

วิลลี่แหนมเนือง สกลนคร จำหน่ายอาหารเวียดนาม ของฝาก หมูยอทอด ศูนย์รวมของฝาก
ร้านอาหาร สวนอาหาร

เพชรงาม วิลล์ Hotel อ.พังโคน จ.สกลนคร โรงแรม ที่พัก อ.พังโคน จ.สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ร้านกาแฟสด ภูหวานคอฟฟี่ POOH WHAN BAKERY & COFFEE สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

AP ออโต้คาร์ รถยนต์มือ 2 สภาพเยี่ยม จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand ซื้อรถมือสอง หารถมือสอง รถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ วันทูคาร์
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สวยงาม สมบูรณ์ อีเลคทริค แอนด์ ไลท์ติ้ง สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™