งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง
งานประเพณีและเทศกาลประจำอำเภอ
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 8123ครั้ง


ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

     การแห่งปราสาทผึ้ง  เป็นประเพณีโบราณอีสาน มุ่งทำเป็นพุทธบูชา หรือเกี่ยวข้อง กับความเชื่อทางศาสนา คำว่า "ปราสาทผึ้ง" ในภาษาอีสานจะออกเสียง "ผาสาทเผิ่ง"

      ความเชื่อเรื่องการแห่ปราสาทผึ้ง  เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยเริ่ม พิธีกรรมนี้ ในภาคอีสาน ตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในตำนาน เรื่องหนองหาน (สกลนคร) กล่าวไว้ว่า ในสมัยขอมเรืองอำนาจ และครองเมืองหนองหานในแผ่นดินพระเจ้าสุวรรณภิงคาราช  ได้โปรดให้ ข้าราชบริพารทำต้นผึ้งหรือปราสาทผึ้งในวันออกพรรษา เพื่อห่คบงันที่วัดเชิงชุม (วัดมหาธาตุเชิงชุมวรวิหาร) จากนั้นเมืองหนองหานได้จัดวันปราสาทผึ้ง ติดต่อกันมาทุกปี


 
ความเชื่อที่เนื่องในพุทธศาสนา ถือเป็นปรัชญานำมาสู่การสร้างปราสาทผึ้งนั้น มีที่มาจากเรื่องราวพุทธประวัติ ซึ่งมีปรากฏในเหตุการณ์ที่สำคัญคือ เหตุการณ์ตอนที่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ป่าปาเลไลยก์ ได้พบช้างและลิงที่มาทำหน้าที่ เป็นอุปัฏฐาก โดยเฉพาะลิงนั้น ได้นำรวงผึ้งมาถวายแด่พระพุทธองค์ เมื่อพระพุทธเจ้า รับรวงผึ้งนั้นไปแัน ทำให้ลิงกระโดดด้วยความดีใจ จนพลาด ตกจากต้นลงมาตาย  ด้วยอานิสงส์ที่ลิงได้ถวายรวงผึ้งแดพระพุทธองค์ (จากการ ที่ผู้จัดทำได้ศึกษาเรื่องนี้ ก็ไม่ปรากฏว่าลิงพลาดตกต้นไม้แต่ประการใด ไม่ทราบว่า คงมีใครเอามาเล่าต่อ ๆ  กันมา) ทำให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเหตุการณ์ ตอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ขณะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ภายหลังจากที่เสด็จไปจำพรรษา เทศนาโปรดพระพุทธมารดา และเหล่าเทวดา ด้วยการเปิดโลกทั้งสาม คือ สวรรคภูมิ  มนุษยภูมิ และนรกภูมิ ได้เห็นซึ่งกันและกัน โดยตลอด ซึ่งเรียกเหตุการณ์ตอนนี้ว่า เทโวโรหนปริวัตต์  ทำให้ผู้คนเห็น ความแตกต่าง ของความสะดวกสบายบนสวรรคภูมิ และความยากลำบากในนรกภูมิ ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้พุทธศาสนิกชน ได้คิดสร้างอาคารศาสนสถาน ถวายเป็น พุทธบูชาด้วยหวังให้เป็นอานิสงส์เพื่อที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์
ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างปราสาท ผึ้งจาเรื่องไตรภูมิพระร่วง ในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นคำสอนที่มีปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา ที่ว่าด้วยการที่มนุษย์ต้องเวียนว่าย ตายเกิดในโลกภูมิต่าง ๆ  ตามที่ได้ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ โดยเฉพาะ ความเชื่อที่ว่า ผู้ที่ประกอบกรรมดีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ภูมิชั้นต่าง ๆ  ที่มีวิมาน ปราสาทเป็นเรือนที่อยู่อาศัย

     ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างปราสาทผึ้งจากเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์ มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ (เป็นของพระลังกาแต่ง) ที่ได้กล่าวถึงพระมาลัยอรหันต์ ซึ่งเป็นพุทธสาวกองค์หนึ่ง (ไม่ใช่สาวกที่เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า แต่เป็นสาวก รุ่นหลัง เหมือนพระนาคเสน และเป็นพระลังกา) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคย ไปเทศนาโปรดสัตว์ในนรกภูมิ (ความจริงแล้ว สัตว์นรกไม่สามารถฟังธรรมได้ เพราะอำนาจบาปกรรมที่ทำไว้ ไม่มีปัญญาที่จะรับรู้หรือเข้าใจธรรมได้) และได้เสด็จ ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อไหว้องค์พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย์ (ในตำราทางพุทธ เถรวาท เรียกว่า "พระเมตไตยะ"  ที่จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาล หลังจากนั้น พระมาลัยอรหันต์ ได้เทศนาโปรดแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างบุญกุศล เพื่อที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ รวมทั้งการสร้าง อาคารศาสนสถานถวายเป็นพุทธบูชานั้นเป็นหนทางหนึ่ง ที่เป็นอานิสงส์ นำพาให้ได้ ไปเกิดในบนสวรรค์ มีวิมานเป็นที่อยู่อาศัย และมีเหล่านางฟ้าเป็นบริวารด้วย
ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างปราสาทผึ้ง จากเรื่องการประกอบพิธีพลีดวงวิญญาณ หรือพิธีกงเต็กตามคติในพุทธศาสนามหายาน ด้วยการจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนด้วยกระดาษ ในลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ และบ้านจำลอง แล้วนำมาเผาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ ได้นำไปใช้อยู่อาศัยในโลกหน้าต่อไป

     ความเชื่อที่เนื่องในภูตผีวิญญาณ เป็นความเชื่อพื้นบ้านที่ทำให้ชาวอีสาน ถือเป็น ปรัชญาคติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทผึ้ง คือ ความเชื่อที่ว่า คนที่ตายไป แล้ว  ดวงวิญญาณ (ทางพุทธเรียกว่า "โอปปาติกะ = สัตว์จำพวกหนึ่ง ที่ผุดเกิดขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ เช่น เทวดา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย มนุษย์ต้นกัลป์ ฯลฯ เรียกง่าย ๆ  ว่า กายทิพย์") ก็ยังต้องการสิ่งต่าง ๆ  เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การต้องการที่อยู่อาศัย ทำให้มีการประกอบพิธีเซ่นสรวง ดวงวิญญาณ ตลอดจนการสร้างเรือนจำลองในลักษณะของศาลหรือหอผี (อีสาน ก็ทำเหมือนจีน คือ เอาไม้ไผ่มาทำเป็นโครงบ้าน แล้วปะด้วยกระดาษ) เพื่ออุทิศ ให้เป็นที่สิงสถิตแก่ดวงวิญญาณด้วย  จากความเชื่อดังกล่าว จึงเป็นแนวคิดส่วนหนึ่ง ที่ปรับเข้ากับการสร้างปราสาทผึ้ง ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารจำลอง เพื่ออุทิศส่วนกุศล จากการสร้างปราสาทผึ้งแก่ดวงวิญญาณบรรพบุึรุษ หรือเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับ

 

ความเชื่อที่เนื่องใน ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับความนิยม ในการสร้างปราสาทหินหรือเทวาลัย ให้เป็นอาคารเทวสถาน ที่เชื่อว่าเป็นวิมาน ที่ประทับของเทพเจ้าสำคัญในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ โดยเชื่อว่า การสร้างเทวาลัยอุทิศถวายแด่เทพเจ้านั้น เป็นอานิสงส์อย่างสูงสุด และยังเชื่อว่าอานิสงส์ของผู้ที่สร้างเทวาลัยอุทิศถวายนั้น จะส่งผลให้ชีวิตหลัง ความตาย คือดวงวิญญาณจะได้เข้าไปรวมกับองค์เทพเจ้า ที่ประดิษฐาน อยู่ในอาคารเทวาลัย ที่ได้สร้างไว้

     ปราสาทผึ้ง  แบ่งตามลักษณะรูปทรง ได้เป็นสี่แบบ คือ
ปราสาทผึ้งทรงพระธาตุ ลักษณะรูปแบบโดยส่วนรวม คล้ายกับองค์พระสถูปเจดีย์ หรือพระธาตุที่มีปรากฏ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยม หรือบางทีเรียกว่า เจดีย์ทรง ดอกบัวเหลี่ยม เช่น พระธาตุพนม  พระเชิงชุม  พระธาตุ ศรีสองรักษ์ พระธาตุบังพวน ฯลฯ  จากหลักฐานภาพถ่าย จากกองจดหมายแห่งชาติ สันนิษฐานว่า น่าจะมีการ กระทำอยู่ในช่วง  พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา

     ปราสาทผึ้งทรงหอผี เป็นปราสาทผึ้ง ที่สร้างขึ้น เลียนแบบอาคารเรือนที่อยู่อาศัยแบบพื้นเมือง ของชาวอีสาน แต่สร้างให้มีขนาดเล็ก เป็นลักษณะ ของเรือนจำลอง ปราสาทผึ้งแบบทรงหอผี มีลักษณะ เช่นเดียวกับศาลพระภูมิ หรือหอผีที่ชาวอีสาน นิยมสร้าง โดยทั่วไป อันเนื่องด้วยความเชื่อเกี่ยวกับศาลพระภูมิ ศาลมเหศักดิ์ หรือศาลปู่ตา ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ในชนบท ซึ่งลักษณะของศาลต่าง ๆ  เหล่านั้น จะมีลักษณะ โดยส่วนรวม ที่จำลองรูปแบบมาจากลักษณะรูปแบบ ของอาคารเรือนที่อยู่อาศัย  การสร้างปราสาทผึ้ง ทรงหอผี ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา

     ปราสาทผึ้งทรงบุษบก  เป็นปราสาทผึ้ง ที่สร้างขึ้น เลียนแบบหรือจำลองจากบุษบก บุกษบก เป็นเรือนเครื่องยอดขนาดเล็ก หลังคาทรงมณฑป ตัวเรือนโปร่ง มีฐานทึบและเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุขไม้ ลักษณะของปราสาทผึ้ง ทรงบุษบกนี้ มีลักษณะ เช่นเดียวกับบุษบกธรรมาสน์ ที่พระสงฆ์นั่งแสดงธรรม ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า หอธรรมาสน์ หรือธรรมาสน์เทศน์

    ปราสาทผึ้งทรงจตุรมุข เป็นปราสาทผึ้งที่สร้างขึ้น เลียนแบบหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการจำลองรูปแบบ มาจากพระที่นั่งปราสาทราชมณเฑียรสถาน ในพระบรมมหาราชวัง แต่มีขนาดเล็กเป็นลักษณะ ของอาคารจำลอง ลักษณะรูปแบบของอาคาร ทรงจตุรมุข คือ อาคารที่มีแผนผังเป็นรูปกากบาท มีสันหลังคาจั่ว ชั้นบนอยู่ในระดับเดียวกัน และออกมุข เสมอกันทั้งสี่ด้าน ที่หลังคามีจั่วหรือหน้าบันประจำมุข ด้านละจั่ว หรือด้านละหนึ่งหน้าบัน ด้วยเหตุที่มีการออกมุขทั้งสี่ด้าน และประกอบด้วยหน้าบัน สี่ด้าน จึงเรียกว่า ทรงจตุรมุข  ซึ่งเป็นอาคาร ที่มีเรือนยอดเป็นชั้นสูงเช่นเดียวกับอาคารประเภทบุษบก และมีการออกมุขทั้งสี่ด้านที่หลังคาทรงจั่ว
 

    

    โดยทั่วไป ประชาชนจะนับเอาวันขึ้น  14  ค่ำ เดือน 11 เป็นวัน "โฮม" หรือวันรวมปราสาทผึ้งจากคุ้มต่าง ๆ ที่บริเวณวัด แต่ละคุ้มจะอยู่ซุ้มของตนเอง

     วันรุ่งขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มีการทำบุญตักบาตร เสร็จแล้วจัดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ในแต่ละขบวน จะแห่ด้วยเกวียนใช้คนเทียมแทนวัว นางฟ้าปราสาทผึ้ง (เทพี) จะนั่งอยู่ตอนหน้าของเกวียน  ตรงกลางเป็น ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่มีพิณ กลอง ฆ้อง ตามด้วยขบวนคนหนุ่มสาว และเฒ่าแก่ถือธูป เทียน ประนมมือ แห่ครบ 3 รอบ ก็ถวายแก่ทางวัด ประเพณีปัจจับัน นิยมทำกันมากในสี่จังหวัดภาคอีสาน คือ สกลนคร  นครพนม  หนองคาย และเลย

 

  สกลนครไกด์ขอร่วมสืบสานเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนคร  คะเข้าชม : 8123 ครั้ง
งานประเพณีและเทศกาลประจำอำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      วันเข้าพรรษา 29 / มิ.ย. / 2555
      ประเพณีวันอาสาฬหสัการะสังเวชนียสถานที่ส่องดาว วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อ.วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554
      ประเพณีบุญข้าวสาก ประเพณีบุญเดือนสิบของชาวจังหวัดสกลนคร 21 / มิ.ย. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09:58:29
สวยจังเลยค่ะ
โดย : zazagirl    ไอพี : 58.64.106.47


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09:56:44
ผมก็เหเนด้วยครับน๊จะนำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ให้นักท้องเที่ยวได้ชมกันและยังได้จะทำให้เห็นความละเอียดอ่อนของช่างฝีมือรุ่นเก่าและความละเอียดของช่างรุ่นใหม่อีกด้วย^ ^
โดย : ช.ร.ก    ไอพี : 202.29.69.59


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 12:58:17
สวยมากเลยคับ กว่าจะทำปราสาทผึ้งให้สวยงามขนาดนี้ต้องใช้เวลาความชำนาญความสามารถสุดๆ แต่หลังจากแห่เสร็จก็เอากลับ เสียดายทางจังหวัดและเทศบาลน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวดูและชมถ่ายรูป เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดสกลนครบ้าง
โดย : เยี่ยม    ไอพี : 223.204.57.101

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


ที โฟร์ รีสอร์ท ห้องพัก 24 ชม. ใกล้ ม.ราชภัฏแค่ 5 นาที
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กาแฟดอยช้าง อ.พังโคน ร้านกาแฟแท้ๆ จากดอยช้าง จ.เชียงราย
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด บุฟเฟ่ต์เนื้อย่างเพื่อชีวิต
ร้านอาหาร สวนอาหาร

หอพักหญิง พาร์ควิลล์ ม.เกษตรฯ สกลนคร
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

อินทนิล คอฟฟี่
ร้านอาหาร สวนอาหาร

โรงแรม สุนทรี (สุนทรี อพาร์ทเม้น) สกลนคร ห้องพักกลางใจเมือง สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

บ้านสวนภู หมูกระทะ สกลนคร สุดคุ้ม อิ่มหร่อยทุกวัน เพียงท่านละ 129 บาท
ร้านอาหาร สวนอาหาร

โตโยต้าชัวร์ สกลนคร
คาร์แคร์ ล้างอัดฉีดรถยนต์

เพชรงาม วิลล์ Hotel อ.พังโคน จ.สกลนคร โรงแรม ที่พัก อ.พังโคน จ.สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™