ขอเชิญท่องเที่ยววิถีธรรม “ถนนธรรม” ณ บ้านหนองผือ ต.นาใน

เทศบาลตำบลนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ขอเชิญท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วิถีพุทธ วิถีภูไท ณ บ้านหนองผือ ต.นาใน (บ้านที่ตั้งวัดป่าภูริทัตตถิราวาส) วัดอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ในวันที่ 29 กันยายน 2562
พบกับกิจกรรมรำภูไท และเปิดตลอดร่ม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ มากมาย

 

 

พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2562

พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
“ชิงญยพระรานสมด็พระกนิษธิรกเจ้ครม สมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ
สยามบรมรชกุมรี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๒
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ขบวนนำ พบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ ขบวนชุดการแสดงทุกชุดเข้าประจำจุดที่กำหนดไว้ โดยหัวบวนเริ่มจากสี่แยกถนนสกลนคร-นาแก ท้ายขบวนไปตามถนนสุขเกษมไปทางลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
-การแสดงดนตรีพื้นมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-คณะกรรมการดำเนินการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ปะรำพิธีปิดงานฯ บริเวณถนนสุขเกษมระหว่างสี่แยกถนสกลนคระนาแก ถึงสามแยกธนาคารกรุงศรือยุธยา
-ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิรชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกมารี เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นขบวน บริเวณสี่แยกถนน
-อัญเชิญถ้วยพระรารหานสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ลงประดิฐานที่แท่นพระบรมสาทิสลักษณ์ (วงดนตรีพื้นเมือง
-นายกเทศมนตรีนครสกลนครมอบโล่เกียรดิคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
-ประธานในพิธีมาถึงบริเวณจัดงาน (งดนตรีพื้นเมืองบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
-ประธานในพิธีปิดกรวยดอกไม้ รูปเทียนแพ และปล่อยชบวนแห่ปราสาพผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง เคลื่อนไปตามส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-พิธีถวายปราสาหผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-พิธีมอบรางวักาประกวดกิจกรรมต่างๆ ณ เวที่กลางบริเวณสนามมิ่งเมือง
(เพื่อความสะดวกในการข้าร่วมงาน กรุณานำบัตรเชิญนี้มาต้วย)

บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ ประเพณีดั่งเดิมของชาวไทย

บุญข้าวสาก ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ประเพณี บุญเดือน 10 อีสาน

การทำบุญข้าวสาก นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” เนื่องจากเมื่อจัดทำข้าวปลาอาหาร และเครื่องไทยทานต่าง ๆ อุทิศให้ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำสากหรือสลาก มีคำอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และความประสงค์ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะ มารับส่วนกุศลด้วย

ความเป็นมาของ สลากภัตตทาน

ความเป็นมาของสลากภัตตทาน ในสมัยหนึ่งพุทธองค์ได้เสด็จไปกรุงพาราณสี ในคราวนี้นบุรุษเข็ญใจ พาภรรยาประกอบอาชีพตัดฟืนขายเป็นนิตย์เสมอมา เขาเป็นคนเลื่อมใสพระพุทธศาสนายิ่งนัก วันหนึ่งเขาได้ปรึกษากับภรรยาว่า “เรายากจนในปัจจุบันนี้เพราะไม่เคยทำบุญ-ให้ทาน รักษาศีลแต่ละบรรพกาลเลย ดังนั้นจึงควรที่เราจักได้ทำบุญกุศล อันจักเป็นที่พึ่งของตนในสัมปรายภพ-ชาติหน้า”ภรรยาได้ฟังดังนี้แล้ว ก็พลอยเห็นดีด้วย จึงในวันหนึ่งเขาทั้งสองได้พากันเข้าป่าเก็บผักหักฟืนมาขายได้ทรัพย์แล้วได้นำไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าว 1 ใบ หม้อแกง 1 ใบ อ้อย 4 ลำ กล้วย 4 ลูก นำมาจัดแจงลงในสำรับเรียบร้อยแล้วนำออกไปยังวัด เพื่อถวายเป็นสลากภัตตทานพร้อมอุบาสกอุบาสิกาเหล่าอื่น สามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วมีใจยินดี จึงน้อมภัตตาหารของตนเข้าไปถวายเสร็จแล้วได้หลั่งน้ำทักษิโณทกให้ตกลงเหนือแผ่นปฐพีแล้วตั้งความปราถนา “ด้วยผลทานทั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดในปรภพใดๆ ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์เหมือนดังในชาตินี้ โปรดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งสองเลย ขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและมีฤทธิ์เดชมาก ในปรภพภายภาคหน้าโน้นเถิด” ดังนี้. ครั้นสองสามีภรรยานั้นอยู่พอสมควรแก่อายุขัยแล้วก็ดับชีพวายชนม์ไปตามสภาพของสังขาร ด้วยอานิสงฆ์แห่งสลากภัตตทาน จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดาในดาวดึงส์สวรรค์ เสวยสมบัติทิพย์อยู่ในวิมานทองอันผุดผ่องโสภาตระการยิ่งนัก พร้อมพรั่งไปด้วยแสนสุรางค์นางเทพอัปสรห้อมล้อมเป็นบริวาร มีนามบรรหารว่า “สลากภัตตเทพบุตรเทพธิดา” กาล กตวา ครั้นจุติเลื่อนจากสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองพาราณสี มีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิส เสวยราชสมบัติอยู่ 84,000 ปี ครั้นเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชา ครั้นสูญสิ้นชีวาลงแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก และต่อมาก็ได้มาอุบัติเป็นพระตถาคตของเรานั่นเอง นี่คืออานิสงฆ์แห่งการถวายสลากภัตต์ นับว่ายิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งนัก สามารถอำนวยสุขสวัสดิ์แก่ผู้บำเพ็ญทั้งชาติมนุษย์และสวรรค์ ในที่สุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้.

คำถวายสลากภัต

เอตานิมะนังภันเต สะจากะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุภัฏฐานน ฐะปิตานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเตอภิกขุสังโฆ เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งตั้งไว้ ณ ที่โน้น ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.
พิธีกรรม ของ สลากภัต
เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ญาติโยมจะเตรียมอาหาร คาวหวาน และหมากพลู บุหรี่ พอเข้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ญาติโยมจะพากันทำบุญใส่บาตร พอถึงเวลาประมาณ 9 – 10 โมงเช้า พระสงฆ์จะตีกลองโฮม(รวม) ญาติโยมจะนำอาหารที่เตรียมถวายพระสงฆ์และห่อข้าวน้อยซึ่งมีอาหารคาวหวาน อย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่ละห่อประกอบด้วย

 • ข้าวเหนียว เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู และใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยถือเป็นอาหารคาว
 • กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง แตงโม สับปะรด ฟักทอง (แล้วแต่จะเลือกใส่)เป็นอาหารหวาน

หลังจากนำอาหารที่เตรียมห่อเป็นคู่ๆ นำมาผูกกันเป็นพวงแล้วแต่จะใส่กี่ห่อก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้ 10 คู่ เมื่อนำไปเลี้ยง “ผีตาแฮก” ที่นาของตนเองด้วย โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผีตาแฮกพอใจ และช่วยดูแลข้าวกล้าในนาให้งอกงามสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยขับไล่ศัตรูข้าวได้แก่ นก หนู ปูนา ไม่ให้มาทำลายต้นข้าวในนาอีกส่วนหนึ่ง เมื่อนำอาหารมาถึงศาลาวัดที่จะทำบุญแล้ว เขียนชื่อของตนลงในกระดาษ ม้วนลงใส่ในบาตร เมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้ว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้ากล่าวนำคำถวายสลากภัต ญาติโยมว่าตามจบแล้วนำไปให้พระเณร จับสลากที่อยู่ในบาตร พระเณรจับได้สลากของใคร ผู้เป็นเจ้าของพาข้าว(สำรับกับข้าว)และเครื่องปัจจัยไทยทานก็นำไปประเคนให้พระรูปนั้นๆ จากนั้นพระเณรจะฉันเพล ให้พรญาติโยมจะพากันรับพรแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว.

ความหมาย คำเทศนา เกี่ยว บุญข้าวสลาก ของ หลวงพ่อ ชา พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)

” วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ ซึ่งประกอบด้วยเดือน ๑๐ เพ็ญภาษาประเพณีบ้านเราเรียกว่า “บุญข้าวสาก” (สลาก) ศัพท์เดิมมาจากคำว่า ข้าวสลากภัต ตามภาษาบ้านเราเรียกว่า “ข้าวสาก” (ภาษาท้องถิ่นอิสาน) ความเป็นจริง คำว่า “สาก” มันออกมาจาก “สลาก” สลากภัต… ประเพณีบรรพบุรุษของเราทั้งหลายนับถือกันว่าเป็นบุญในกลางพรรษา จะมีการทำบุญกันในช่วงเดือน ๙ ดับเดือนเพ็ญ ๑๐. ในสมัยก่อนนั้น วันนี้จะมีเทศน์ตลอดวัน แจกหนังสือเป็นกัณฑ์ให้พระภิกษุสามเณรกันทุกปี ข้าวสลากภัต. เนื่องมาจากญาติโยมทั้งหลายถวายทาน จับสลากกัน คือญาติโยมเขียนชื่อพระภิกษุสามเณรลงในบาตร แล้วให้ญาติโยมจับสลาก ใครจับถูกพระองค์ไหนก็เอาไทยทานไปถวายพระภิกษุองค์นั้น เรียกว่า “ข้าวสลาก” เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเปรตญาติทั้งหลาย ซึ่งเป็นบุพการี ระลึกถึงคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นที่นับถือของกุลบุตรลูกหลาน ตามประเพณีของเราเรียกว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายที่ล่วงลับไปนมนาน และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ดับขันธ์ไปสู่ปรโลกหน้า และที่ยังมีจิตวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร ในกลางพรรษาแต่ละคราวทำบุญครั้งหนึ่ง เรียกว่า บุญข้าวสลาก บ้านเราแต่ก่อนห่อข้าวสาก (ประเพณีชาวอิสาน) ห่อข้าวไปวางไว้ตามรอบๆ วัด หรือรอบๆ บ้านเรา เป็นประเพณีของพวกเราทั้งหลายเคยทำกันมาทุกๆ ปีมิได้ขาด แล้วก็เอาเรื่องชาดกต่างๆ มาเทศน์ เกี่ยวกับนิยายของบรรพบุรุษทั้งหลาย เอามาเทศน์สู่กันฟัง ปีหนึ่งๆ จะต้องทำกัน และมีกฎเกณฑ์ว่าวันนี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธ เป็นลูกเป็นหลานของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วได้พากันมาให้ทานพ่อแม่ โบราณเขาถือว่าวันนี้ยมบาลปล่อยเปรตปล่อยสัตว์นรกมารับของแจกทาน ในศาลาโรงธรรม.สมัยก่อนไม่เรียกว่า “ศาลาโรงธรรม” แต่เรียกว่า “หอแจก” คือหมายความว่าเป็นสถานที่เราชาวพุทธบริษัทได้มาทำบุญให้ทาน ถวายทาน ในสถานที่นั้นเรียกว่า “หอแจก” เพราะเป็นโรงทานสำหรับแจกอาหารบริโภคขบฉัน เป็นสถานที่แจกทาน ทุกวันนี้เรียกว่า “ศาลาโรงธรรม” เป็นสถานที่ฟังธรรม อธิบายธรรมะ เกี่ยวกับการแนะนำพร่ำสอนกุลบุตรลูกหลาน พวกเราทั้งหลาย เราที่ทำกันมาอย่างนี้เรื่อยๆ ตลอดมา เรียกว่าการทำบุญ รวมเป็นบุญอันเดียวกัน ชื่อของบุญต่างกัน แต่ว่ามารวมเป็นบุญอันเดียวกัน เหมือนกับคนเราถึงว่าชื่อจะแตกต่างกัน ก็ชื่อว่าเป็นคนธรรมดาอันเดียวกัน แต่ชื่ออาจจะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นคนเหมือนกัน.

กองทัพเรือ จัดส่งเรือผลักดันน้ำ 25 ลำ ลงพื้นที่ จว.สกลนคร

พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 25 ลำ พร้อมกำลังพล ออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัด สกลนคร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
.
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนมาก หลายพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
.
ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ประเภท อุทกภัยแล้วรวม 2 อำเภอ 14 ตำบล 146 หมู่บ้าน 646 ครอบครัว มีพี่น้องประชาชนได้รับผล กระทบรวม 1,918 คน
.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงได้ สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 25 ลำ พร้อมกำลังพล ออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในการเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยเรือผลักดันน้ำทั้ง 25 ลำ จะลำเลียงออกจากอู่ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และคาดว่าจะเดินทางถึงจังหวัดสกลนครในวันพรุ่งนี้

 

เบส เอ็กเพลส สาขาสกลนคร BEST Express ขนส่งที่ดีที่สุด เริ่มต้นที่ 30 บาท

BEST Express สาขาสกลนคร

BEST Express ขนส่งที่ดีที่สุด

   สำนักงาน  BEST Express สกลนคร สาขาในเมือง 328/8 ถนน คูเมือง ธาตุชุมเชิง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000  โทร.099-215-5444

  Best Express บริการขนส่งทั่วประเทศ ด้วยราคาเริมต้นที่ 30 บาทเท่านั้น สำหรับเอกสารขนาด A4 ถือว่าถูกกว่าขนส่งหลายเจ้า 

ผมมีข่าวดีมาบอกครับ ตอนนี้ BEST Express เรามาเปิดที่สกลนครแล้วนะครับพี่ๆ พี่ๆท่านไหนสนใจ เปิดจุดดรอป ลงทุน 29,900 บาท ได้รายได้ส่งสินค้า 15% ของค่าส่งนะครับ

โทรมาหาเราได้เลย ธุรกิจดีๆ กำลังรอคุณอยู่ 

โทร.099-215-5444
Line ID ::  0992155444

แผนที่/สถานที่ตั้ง BEST Express สาขาในเมืองสกลนคร

ส่งพัสดุทุกครั้ง ..BEST EXPRESS ใส่ใจในเรื่องนี้✅รวดเร็ว..✅ปลอดภัย…✅ใช้เทคโนโลยี.. เพื่อจัดส่งพัสดุ..ที่ดีที่สุด…ให้กับคุณ คนสำคัญที่สุดของเรา ส่งพัสดุครั้งต่อไป ไว้ใจ เรียกใช้ BEST EXPRESS นะครับ ส่งด่วนทั่วไทย ในราคาเริ่มต้น 30 บาท เท่านั้น❗ แถมยังมีบริการรับถึงบ้านฟรี❗❗ ไม่มีขั้นต่ำ เรียกผ่านแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์

ลงทุนซื้ออุปกรณ์ครั้งดียว 29 .900 บาท ไปรโมชั่นค่าเฟรนชายด์ฟรี ถึงสิ้นปี

ลงทุนกับ BEST Express สกลนคร สิ่งที่คู่ค้าจะได้รับ

1. Light Box อุปกรณ์ป้ายไพ (คู่ค้าต้องติดตั้งเอง) จำนวน 1 ขึ้น

2. Flat board รงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ขึ้น

3. อุปกรณ์สำนักงานเริ่มต้นพร้อมกล่อง3 ขนาดอย่างละ 100 กล่อง

4. เครื่องปริ้นใบเสร็จ receipt invoice printer Venus XPRT0825 จำานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องปริ้นบาร์โค๊ด Barcode Printer ‘Zebra GC420 จำานวน 1 เครื่อง

6. เครื่องชั่งน้ำหนัก Tger รุ่น”TพT’ 01 จานวน เครื่องรายละเอียดจุดดรอปพร้อมเงื่อนไข

 • 1. ต้องเปิดท่าการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:30น-17:30น. ยิ่งเปิดนานยิ่งได้ลูกค้า
 • 2.ไม่ต้องกลัวทำการตลาดไม่เป็น เราพร้อมสอน ช่องทางออนไลน์ทุกซ่องทาง
 • 3.ไม่คยทำธุรกิจนี้มาก่อนไม่ต้องเครียด เรามีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอนถึงที่ไห้เป็น
 • 4. ภาษีป้ายทางคู่ค้าต้องวับผิดชอบเท่านั้น
 • 5. บวิเวณจุดดรอปต้องมีที่จอดรถถ่ายสินค้าได้ มีบวิเวณบังแดดและฝนเหมาะสม
 • 6. บวิเวณที่ตั้งจุดดรอปต้องมี Internet ที่มีความเสถียรไม่จำเป็นต้องแร
 • 7. บุคลากรจุดดรอปต้องความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • 8.ในเศรษฐกิจแบบนี้ทางสำนักงานใหญ่สกลนครไม่แนะนำให้ลูกค้าลงทุนเกินความจำเป็นขอให้ประหยัดตันทุนในกาทำกิจการยิ่งลูกค้ามีหน้าร้านกิจการดิมอยู่แล้ว ซื้อ BDST Express เข้าไปเพิ่มคิมด้วยยิ่งทำให้ลดต้นทุนการเบิดกิจการไปด้วยพยายามลดตันทุนให้มากที่สุดรอบตัวเราและทำให้เกิดวายได้มากที่สุด”ที่จีนสำนักงนขนส่งไม่ได้สวยหวู ความสำคัญหลักๆคือส่งได้จริง “สิ่งสำคัญที่สุดการเป็นจุดดรอปต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อธุรกิจนี้เนื่องจากการแข่งขันใน

ตลาดสูงทำให้เกิดคู่แข่งจำนวนมาก อยากให้จุดดรอปมั่นใจเพราะ แบรนด BEST Express เป็นแบรนดเดียวที่บริษัทไม่ได้ลงมาควบคุมอง แต่เป็นฟวนชายดในพื้นที่ เพราะ ผู้บวิหาวมั่นใจว่า”คนในพื้นที่ต้องบวิหารก่งและเอาใจใส่”อย่ามองขนส่งเจ้าอื่นเป็นคู่แข่งไห้มองเป็นเพื่อนคู่ค้าทางบริษัท BEST Express ไม่ได้ปิดกั้นการขนส่ง เราเป็นมิตรกับทุกบริษัทขนส่ง

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดบริการแล้ว สกลนคร

นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่อทำพิธีเปิดการให้บริการคลินิกหางกระรอก (คลินิกกัญชาทางการแพทย์) คลินิกนำร่องแห่งแรกในเขตสุขภาพที่ ๘ จากทั้งหมด ๑๓ แห่งทั่วประเทศใน ๑๒ เขตสุขภาพ โดยมี พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมต้อนรับ

สำหรับคลินิกหางกระรอก (คลินิกกัญชาทางการแพทย์) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกที่ ๔ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ประกอบด้วย แพทย์ ๒ คน ทันตแพทย์ ๑ คน เภสัชกร ๖ คน แพทย์แผนไทย ๑ คน และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓ คน ที่ทำหน้าที่ในการซักประวัติ วินิจฉัย จ่ายยาและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มียาตำรับศุขไสยาศน์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๖ ตำรับยากัญชาหมวด ก. ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ หรือ ไม่อยากอาหาร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับบริการ ณ คลินิกหางกระรอก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๒ ๗๗๙๑๐๕ ต่อ ๑๐๑ หรือ ๑๒๒ ทุกวันในเวลาราชการ

cr: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

บริการถ่ายภาพ 360° ในธุรกิจของคุณลง Google Maps Street View | 360°

บริการถ่ายภาพ 360° ในธุรกิจของคุณลง Google Maps Street View | 360° photography ประโยชน์ที่ได้รับจากภาพถ่าย 360° พาโนรามาบน Google แผนที่ และ สตรีทวิว พร้อมถ่ายภาพอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ลง Google My Business และเปิดหมุดให้ได้เลย ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชม. ด้วยราคาที่คุณสัมผัสได้ หลักพันบาทเท่านั้น

ประโยชน์ของการทำ Google My Business

Google My Business คือบริการจาก Google ที่ช่วยสนับสนุนร้านค้าและธุรกิจท้องถิ่นให้สามารถเพิ่มข้อมูลธุรกิจลงในฐานข้อมูลของ Google และจะแสดงผลเมื่อมีการค้นหา “ชื่อธุรกิจของคุณ” ที่เพิ่มลงไปแล้ว ซึ่งข้อมูลของธุรกิจคุณจะปรากฏบนผลิตภัณฑ์ในเครือต่างๆ ของ Google เช่น บน Google Maps และ Google Search ทั้งแผนที่ ชื่อธุรกิจ เวลาทำการ นอกจากนี้ Google ได้เพิ่ม Feature ใหม่ที่เรียกว่า “Post” ซึ่งทำให้ธุรกิจของคุณสามารถใส่ โปรโมชั่น หรือ ข้อมูลเพิ่มเดิม ได้มากขึ้น

ทำไมคุณจึงควรสมัครใช้ Google My Business?
เพราะประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับยังไงล่ะ ประโยชน์ทั้งหลายนั้นได้แก่

 • ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจคุณง่ายขึ้น
 • ช่วยให้ลูกค้าค้นพบผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ รวมทั้งรูปภาพต่างๆ
 • ช่วยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับร้าน เช่น เวลาเปิด-ปิด เบอร์โทร เพื่อให้มีการติดต่อง่ายขึ้น
 • ช่วยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Promotion หรือ Event ณ ขณะนั้นได้ (มาใหม่)
 • ช่วยบอกตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณ ใส่ได้ทุกสาขาที่คุณมี
 • ข้อมูลธุรกิจของคุณจะปรากฏใน Google Search, Google Maps และ Google+
 • ข้อมูลธุรกิจของคุณจะมีความน่าเชื่อถือขึ้นถึง 2 เท่า หากได้รับการยืนยันบน Google
 • ช่วยรวบรวมรีวิวลูกค้าและโต้ตอบกับลูกค้าได้
 • ช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่
 • สามารถโฆษณาผ่าน AdWords Express เพื่อเพิ่มจำนวนคนเข้าชมได้ฟรี

มั่นใจกับช่างภาพของ Google

 

โดยการได้รับป้าย Trusted จาก Street View และแสดงตัวอยู่ในดัชนีมืออาชีพพร้อมให้จ้างของเรา

ป้าย Trusted จาก Street View

สร้างความโดดเด่นให้โปรไฟล์และผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ของคุณด้วยป้าย Street Viewรั บสิทธิ์เข้าถึงสินทรัพย์แบรนด์ Trusted และสิทธิ์ในการโปรโมตตัวคุณเองในฐานะช่างภาพที่น่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยการแสดงตัวอยู่ในรายชื่อดัชนีผู้พร้อมให้จ้าง index

 

สามารถค้นหาช่างภาพที่ได้รับเครื่องหมาย Trusted คลิ๊ก

ผลงานการถ่ายภาพทั่วประเทศ