สถานที่สอบท้องถิ่น สนามสอบจังหวัดสกลนนคร

สถานที่สอบท้องถิ่น สนามสอบจังหวัดสกลนนคร

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

แยกตามรายละเอียดด่านล่างนะครับ