ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอกุดบาก 56 กิโลเมตร
อำเภอกุสุมาลย์ 40 กิโลเมตร
อำเภอคำตากล้า 119 กิโลเมตร
อำเภอนิคมน้ำอูน 77 กิโลเมตร
อำเภอบ้านม่วง 124 กิโลเมตร
อำเภอพรรณานิคม 41 กิโลเมตร
อำเภอพังโคน 55 กิโลเมตร
อำเภอสว่างแดนดิน 82 กิโลเมตร
อำเภอวาริชภูมิ 71 กิโลเมตร
อำเภอวานรนิวาส 85 กิโลเมตร
อำเภอโคกศรีสุพรรณ 24 กิโลเมตร
อำเภอเต่างอย 28 กิโลเมตร
อำเภอส่องดาว 101 กิโลเมตร
อำเภออากาศอำนวย 82 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ 112 กิโลเมตร