รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ สำนักงาน อบต.อบจ.เทศบาล โรงเรียน ทั่วประเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการทุกที่ ทั่วประเทศ

รับเขียน รับทำเว็บไซต์หน่วยงานราชการ สำนักงาน อบต.อบจ.เทศบาล โรงเรียน ออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  สวยงาม ใช้่งานได้ทุกฟังก์ชั้น พร้อมรับจดโดเมนเนม .go.th , .com  พร้อมบริการทั่วประเทศ สวยงาม มืออาชีพ

 • ทำเอกสารจดโดเมนให้ฟรี !  xxx.go.th ตัวอย่าง ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน 

 • พร้อมคู่มือการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์ ก็สามารถทำเว็บได้

 • เว็บไซต์พัฒนาจาก WordPress,PHP,HTML,SQL และอื่นๆ บริหารจัดการง่าย สวยงาม ปลอดภัย มีระบบหลังบ้าน และมีระบบเว็บบอร์ด กระดานสนทนา

ที่สำคัญ ราคาถูกพร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: itepsakon หรือโทร. 0810-500400 (เวลาราชการ)

มั่นใจกับการบริการด้วยเอกสารร้านค้าถูกต้อง

ความแตกต่างของการบริการ

การจัดทำเว็บไซต์ในปัจจุบันแตกต่างกันที่การออกแบบหน้าแรก ความครบถ้วนของข้อมูล และความสวยงาม การสร้างเว็บไซต์ที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ผู้สร้างนั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญ ที่จะดึงจึงเอามาเป็นจุดเด่นมาใช้เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์  แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดทำเว็บไซต์ ก็คือข้อมูลต่างๆ ที่จะนำลงไป ใส่ในเว็บไซต์ หรือการเพิ่มข้อมูล การอัพเดทข้อมูล การนำข้อมูลเข้าไปยังเว็บไซต์ ว่าจะมีความยากง่ายเพียงใด เนื้อหาครบหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ แบ่งเป็น 2 กรณี

1. ค่าเหมาจัดทำเว็บไซต์ปีแรก เป็นค่าออกแบบเว็บไซต์ การลงข้อมูลต่างๆ การทำ Link เมนู การทำเว็บบอร์ด ค่าออกแบบกราฟิก ค่าภาพถ่าย หรือค่าค่าภาพ การเพิ่มข้อมูลในส่วนที่สำคัญ เช่น ประวัติการจัดตั้ง ข้อมูลทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากรในองค์กร ข้อมูลสภา ราคา 15,000-20,000 บาท (รวมค่าโดเมนและโฮสติ้งแล้ว)

2. ค่าต่ออายุรายปี พร้อม Backup ข้อมูล ราคา 5,750 บาท

รายละเอียด Hosting

-Disk Space 20 GB
-Data Transfer ไม่จำกัด
-Multi Domain ไม่จำกัด
-MySQL 10
-Email Accounts 50

พร้อมออกแบบระบบรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ออกแบบให้มีข้อมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครบทุกหัวข้อ

ตัวอย่างตัวชี้วัด ITA ปีนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

1 ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q & A
 9. Social Network

2 การบริหารงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 8. E-Service

3 การบริหารเงินงบประมาณ

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 4. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 5. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี

2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานการทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

สกลนครไกด์.คอม จ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร จ.สกลนคร

ชัยภูมิโพกัส.คอม จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วรตำบลกกปลาซิว จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อบต.สกลนคร จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำลบบึงทวาย จ.สกลนคร

มาดูระยอง.คอม เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จ.ระยอง

บึงกาฬซิตี้.คอม เว็บไซต์โปรโมทจังหวัดบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลวังยาง จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลสร้างค้อ จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วน่ตำบลท่าก้อน จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จ.นครพนม

เทศบาลตำบลธาตุนาเวง จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลบัวสว่าง จ.สกลนคร

บ.ธีรรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จ.ร้อยเอ็ด

ฮอนด้าสกลนคร (บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด) จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จ.สกลนคร

จังหวัดอุบลราชธานี

มุกดาหารซิตี้.คอม จ.มุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน จ.สกลนคร

และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบริการด้วยความประทับใจของลูกคา และได้รับความเชื่อถือมากกว่า 10 ปี