ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร

เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่งแหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตํานานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอํานาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่อ อิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของ อาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อ มาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อ จากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน

แผนที่ ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีสกลนคร

ลำดับที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่  ชื่อบ้าน หมู่บ้านที่ดำเนินการร่วม สถานที่ท่องเที่ยวหลัก
1 เมืองสกลนคร ดงมะไฟ 5 บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 6, 9 ต. ดงมะไฟ ถ้าผาแด่น หนองหาร
2 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 1 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 2, 6 ต. ท่าแร่ หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
3 เมืองสกลนคร โนนหอม 2 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 1,9, 10, 11 ต. โนนหอม ชาวภูไท
4 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 10 บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 8, 12, 13 ต. ห้วยยาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5 เมืองสกลนคร เหล่าปอแดง 3 บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 5, 7, 8, 9, 10 ต. เหล่าปอแดง หนองหาร
6 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 1 บ้านดอนเสาธง หมู่ที่ 6, 7, 8 ต. ฮางโฮง ไม่พบ
7 กุดบาก กุดบาก 9 บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4, 7 ต. กุดบาก ผ้าย้อมคราม บ้านกุดแฮด
8 กุดบาก นาม่อง 11 บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4, 14, 18 ต. นาม่อง กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองสะไน
9 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 1 บ้านนาดี ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ พิพิธภัณฑ์ชาวโซ่ ศาลปู่มเหศักดิ์เจ้า
10 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17 ต. โพธิไพศาล
11 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 6 บ้านโพนแพง หมู่ที่ 15 ต. โพธิไพศาล
12 กุสุมาลย์ โพธิไพศาล 8 บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 5 ต. โพธิไพศาล
13 คำตากล้า แพด 1 บ้านแพด หมู่ที่ 11, 12 ต. แพด ผ้าขาวม้า วัดไตรสิขาราม
14 คำตากล้า หนองบัวสิม 6 บ้านเพีย หมู่ที่ 7, 14, 16 ต. หนองบัวสิม ประมง
15 โคกศรีสุพรรณ ด่านม่วงคำ 3 บ้านลาดค้อ กลุ่มทอผ้าบ้านลาดค้อ
16 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 5 บ้านหนองแข้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้
17 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 11 บ้านห้วยหีบเหนือ หมู่ที่ 6, 7, 12, 18 ต.ตองโขบ ชุมชนท่องเที่ยวภูไท
18 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 9 บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 7, 8, 11 ต.เจริญศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
19 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 3 บ้านหนองน้อย หมู่ที่ 7,11 ต.ทุ่งแก
หมู่ที่ 2 ต. เจริญศิลป์
ไม่พบ
20 เต่างอย เต่างอย 6 บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 1, 4, 5 ต.เต่างอย ไม่พบ
21 เต่างอย นาตาล 4 บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1, 7 ต. นาตาล ไม่พบ
22 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม 6 บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 5 ต. สุวรรณคาม วิถีชาวภูไท
23 นิคมน้ำอูน สุวรรณคาม 7 บ้านดงภูทอง อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
24 นิคมน้ำอูน หนองบัว 3 บ้านหนองบัวบาน วิถีชาวภูไท
25 บ้านม่วง บ่อแก้ว 1 บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ต. บ่อแก้ว ไม่พบ
26 บ้านม่วง ม่วง 5 บ้านจาร หมู่ที่ 11 ต. ม่วง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร
27 พรรณานิคม เชิงชุม 4 บ้านหนองครอง หมู่ที่ 5 ต. เชิงชุม
หมู่ที่ 4 ต. สว่าง
ผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง
28 พรรณานิคม บะฮี 2 บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 4 ต. พรรณา วัดบะหัวเมย
29 พรรณานิคม ไร่ 4 บ้านคำข่า หมู่ที่ 12 ต. ไร่
หมู่ที่ 10, 11 ต. นาหัวบ่อ
หมู่ที่ 2 ต. นาใน
ผ้าย้อมครามบ้านคำข่า
30 พังโคน ต้นผึ้ง 8 บ้านโคกสามัคคี ผ้าย้อมคราม
31 พังโคน แร่ 9 บ้านนาเชือก วิถีชีวิตระหว่างคนกับควาย กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
32 พังโคน ไฮหย่อง 15 บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 6 ต. ไฮหย่อง ประเพณีวัฒนธรรมไทโย้ย บ้านอุ่มเหม้
33 โพนนาแก้ว นาแก้ว 1 บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 9, 13, 14 ต.นาแก้ว ไม่พบ
34 โพนนาแก้ว นาแก้ว 4 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7,8 ต.นาแก้ว วัดภูริทัตตถิราวาส
35 โพนนาแก้ว บ้านแป้น 1 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7,8 ต.บ้านแป้น ไม่พบ
36 โพนนาแก้ว บ้านแป้น 4 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5,10 ต.บ้านแป้น การปลูกผักลอยน้ำ
37 ภูพาน โคกภู 13 บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 2, 3, 4, 11 ต. โคกภู วัดป่าภูน้อย
38 ภูพาน โคกภู 7 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 1, 4, 21 ต. สร้างค้อ
หมู่ที่ 4, 5 ต. กกปลาซิว
หมู่ที่ 6 ต. โคกภู
หมู่ที่ 5 ต. หลุบเหลา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
39 ภูพาน สร้างค้อ 8 บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 6, 12, 17, 20 ต. สร้างค้อ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
40 วานรนิวาส นาคำ 9 บ้านกุดจิก หมู่ที่ 2, 3, 6 ต. นาคำ ผ้าขาวม้าบ้านกุดจิก
41 วานรนิวาส นาซอ 3 บ้านกุดเรือน้อย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 7 ต. นาซอ ไม่พบ
42 วานรนิวาส ศรีวิชัย 6 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 10 ต. ศรีวิชัย ไม่พบ
43 วาริชภูมิ ค้อเขียว 5 บ้านโคกตาดทอง ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง
44 วาริชภูมิ ปลาโหล 11 บ้านดงคำโพธิ์ เขื่อนน้ำอูน
45 วาริชภูมิ วาริชภูมิ 4 บ้านห้วยบาง วิถีชาวภูไท
46 สว่างแดนดิน ค้อใต้ 4 บ้านชุมพล หมู่ที่ 1, 3, 5 ต. ค้อใต้ วัดป่าแก้วชุมพล พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
47 สว่างแดนดิน โคกสี 5 บ้านบึงโนใน หมู่ที่ 7, 11,  13 ต. โคกสี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
48 สว่างแดนดิน โคกสี 10 บ้านตาล หมู่ที่ 8, 12 ต. โคกสี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคล
49 สว่างแดนดิน ธาตุทอง 6 บ้านโคกหลวง หมู่ที่ 2, 4, 5, 8 ต. ธาตุทอง ไม่พบ
50 สว่างแดนดิน พันนา 1 บ้านพันนา หมู่ที่ 2, 3, 4, 10, 12 ต. พันนา ปราสาทขอม กู่พันนา กลุ่มทอผ้าบ้านพันนานคร
51 ส่องดาว ท่าศิลา 2 บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 1, 8, 11, 12 ต.ท่าศิลา อ่างเก็บน้ำห้วยหาด
52 ส่องดาว ปทุมวาปี 4 บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8 ต.ปทุมวาปี ไม่พบ
53 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา 9 บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 2 ต. สามัคคีพัฒนา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี
54 อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา 10 บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 1 ต. สามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า ผ้าย้อมคราม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iotopsakon.com