เห็นชอบการปลูกกัญชาจังหวัดสกลนครแล้ว

10 ก.ค. 2562
1227

ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการอนุญาตการปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 9 กค 62 เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครโดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมณะกรรมการให้ความเห็นชอบการอนุญาตการปลูกกัญชาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูสัมโฮง ณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานที่ประชุม และนายนพดลไพฑูรย์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการและขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาตามแนวทางของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้การอนุญาตปลูกกัญชาเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่เก็บกัญชาและโรงเรือนปลูกกัญชา ภายในมหาวิทยาลัยฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๔คน และผู้สังเกตการณ์รวมจำบวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

ที่มา :  ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร