“กัญชา”ทางการแพทย์อย่างครบวงจร กำลังจะมา.!!!

29 พ.ค. 2563
1679

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมมือ มทส.พัฒนา กัญชง-กัญชา” ทางการแพทย์อย่างครบวงจร

………………………………………..

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการผลิต การใช้กัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างครบวงจร อันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของประเทศโดยรวม โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมทั้งผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามตามข้อตกลง

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตั้งแต่การปลูก การวิจัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งการได้มีโอกาสมาทำความร่วมมือกับ มทส. ในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ระบบการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยจะร่วมกันในด้านการผลิต การปลูก การแปรรูป การผสม การสกัด การปรุง รวมถึงการแบ่งบรรจุและรวมบรรจุกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์ ส่วนในด้านของกฎหมายทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมมือกันในการยื่นขออนุญาตและสนับสนุนการบริหารกิจการ สำหรับปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนใด ๆ ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการตามโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงอาจมีการดำเนินโครงการย่อยซึ่งรายละเอียดเชิงลึกจะมีการหารือกันอีกครั้งหลังจากนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันที่สำคัญอีกอย่าง คือ การที่เราได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนากัญชงและกัญชาให้เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อบริการทางการแพทย์โดยทำให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ครับ