ประกาศ ปิดวัดถ้ำผาแด่น!!!

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดถ้ำผาแด่น พิจารณาเห็นสมควรปิดวัด ตั้งเเต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สกลนคร ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ห้างสรรพสินค้าก็โดนนะครับ.

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ () แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. ๒๕๕๘ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้มีมติที่ประชุมฯครั้งที่ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ศาลากลางจังหวัตสกลนคร

ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ เษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและร้านอาหาร ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)

. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท ให้จำหน่ายได้เฉพาะการนำไปรับประทานหรือดื่มที่อื่นเท่านั้น) สำหรับร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการได้เฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น   รายละเอียดเพิ่มเติม.. ด้านล่างนะครับ

ช่วยกันหยุดเชื้อร้ายให้หมดจากประเทศไทย

 

ประกาศปิดพญาเต่างอย !!

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด  นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและคณะกรรมการบริหารพญาเต่างอย ให้ปิดพญาเต่างอย งดการเดินทางสักการะบูชาพญาเต่างอยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร งดการทำวัตรเย็นทุกวันพระ

ประกาศวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จึงขอประกาศงดจัดกิจกรมการชุมนุมภายในวัดอันอาจก่อให้เกิด ความสุ่มเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรติตเชื้อไร้สโคโน่า 2019(covid-19) นั้น ทุกประเกท เช่น การทำวัตรเย็นทุกวันพระ เป็นต้น ตลอดปี ๖๓ หรือ จนกว่าสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายแห่งชาติจะคลี่คลายลง

 

 

ตรวจเช็คอาการต่อไปนี้ เป็นข้อบ่งชี้ว่าติด covid-2019 หรือไม่?

ตรวจเช็คอาการต่อไปนี้ เป็นข้อบ่งชี้ว่าติด covid-19 หรือไม่เช็คอาการได้ง่ายๆ ร่วมกันอย่าให้เชื้อแพร่กระกาย

cr. งานประชาสัมพันธ์ สสจ. สกลนคร

ข้อมูลจังหวัดสกลนคร ข้อมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกิจจังหวัด สินค้าส่งออก

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน  จังหวัดสกลนครยังได้รับการขนานนามว่าเป็น”แอ่งธรรมะแห่งอีสาน” ดังเห็นหลักฐานได้จากวัดวาอารามเก่าแก่ที่มีอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยหลาย ท่าน อาทิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้นจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

CR . สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

 

จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเกินราคา ระวังติดคุก!!

สำนักงานสธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านขายยาทุกร้านและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในขตจังหวัดสกลนคร ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในราคาที่เป็นธรรม และจำหน่ายจำนวนไม่เกิน 10 ชิ้นต่อคน เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น และขอความร่วมมือประชาชน หรือผู้บริโภค ซื้อหน้ากากอนามัยเท่ากับความจำเป็นเท่านั้น มิควรกว้านซื้อไป เพื่อกักตุนหรือเพื่อนำไปขายต่อเก็งกำไร หากตรวจสอบและพบผู้ที่ทำการกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาเกินควร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย