สกลนคร ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ห้างสรรพสินค้าก็โดนนะครับ.

22 มี.ค. 2563
1795

อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ () แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. ๒๕๕๘ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้มีมติที่ประชุมฯครั้งที่ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ศาลากลางจังหวัตสกลนคร

ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ เษายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและร้านอาหาร ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)

. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทุกประเภท ให้จำหน่ายได้เฉพาะการนำไปรับประทานหรือดื่มที่อื่นเท่านั้น) สำหรับร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการได้เฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น   รายละเอียดเพิ่มเติม.. ด้านล่างนะครับ

ช่วยกันหยุดเชื้อร้ายให้หมดจากประเทศไทย