รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก

รับทำแผนที่ภาษี LtaxGis & LTax3000 ทั่วประเทศ ใช้งานได้จริง 100% ราคาโคตรถูก ทีมงานคุณภาพ

พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณี

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0810500400 Line ID :: itepsakon

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000 V. 3.0 และ อ.4.0

จัดทำแผนที่แม่บทพร้อมปรับปรุง และสำรวจภาคสนามจริงทุกสถานที่ 

-ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้บริการและการวางแผนงานพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) พร้อมรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน    พ.ศ. ๒๕๖๒

–  สร้างระบบฐานข้อมูลที่ง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการและจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้ถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีและสามารถตรวจสอบติดตามผลการจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้ได้ดีทำให้มีรายได้มากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ขอบข่ายการทำงาน

งานจัดทำแผนที่แม่บทในโปรแกรม LTAXGIS

 •  สร้างชั้นข้อมูลตารางกริด (grid)
 • สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครอง (Boundary point)
 • สร้างชั้นข้อมูลแนวเขตปกครอง (Boundary)
 • สร้างชั้นข้อมูลเขต (Zone)
 • สร้างชั้นข้อมูลเขตย่อย (Block)
 • สร้างชั้นข้อมูลที่ดิน (Parcel)
 • สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตแปลงที่ดิน (Node)
 • สร้างชั้นข้อมูลโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง (Building)
 • สร้างชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำคลอง (hydrol)
 • สร้างชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ (hydrop)
 • สร้างชั้นข้อมูลเส้นกลางถนน (Roadcl)

สำรวจข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลภาษีป้าย ข้อมูลเกี่ยวการประกบอกิจการตามพระราชบัญัติการสาธารณสุขทุกประเภท

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่คัดลอกจากสำนักงานที่ดิน
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมถ่ายภาพ
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้ายพร้อมถ่ายภาพ
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขทุกประเภท

จัดทำและนำเข้าฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 •  บันทึกข้อมูลสารระบบที่ดิน ลงในระบบ digital
 • บันทึกข้อมูลสำรวจภาคสนาม (ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง) ระบบ digital
 • บันทึกข้อมูลสำรวจภาคสนาม (ภาษีป้าย) ระบบ digital
 • ฝึกอบรมการใช้งานของโปรแกรม LTAXGIS , LTAX3000 และทะเบียนทรัพย์สิน

สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้รับจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง   ป้ายและการประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยใช้แบบสำรวจข้อมูลภาคสนามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐   และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

สำรวจข้อมูลภาคสนามจริง

 • สำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
 • สำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด  พร้อมถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล
 • สำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย พร้อมถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล
 • สำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  พร้อมถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล

บันทึกข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAXGIS และ LTAX ๓๐๐๐ เวอร์ชั่นปัจจุบัน

                             บันทึกข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX GIS   LTAX ๓๐๐๐ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง   แบบสำรวจข้อมูลป้าย   แบบสำรวจข้อมูลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และจัดทำผังบริเวณอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย  พร้อมตำแหน่งที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง ป้าย อยู่บนแปลงที่ดิน

การจัดทำ ผ.ท.1,2,3,7 และ ภดส. 3,1,4,2,6,7,8

 • แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (แบบ ผ.ท.๑)
 • แบบสำรวจขอ้มูลเกี่ยวกบัโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ผ.ท.๒)
 • แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (แบบ ผ.ท.๓)
 • แผนที่ภาษี (ผ.ท.๗)
 • แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
 • บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
 • แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)
 • บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคาร/ห้องชุด (ภ.ด.ส.๒)
 • หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖)
 •  แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗)
 • แบบแสดงรายการคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.๘)

ให้ครบถ้วน  ถูกต้องตามที่ได้สำรวจข้อมูลภาคสนาม ปรับข้อมูลแปลงที่ดินในแผนที่แม่บทให้ถูกต้อง ปรับเลขประจำแปลงที่ดินใหม่ ลงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดินหลังจากเดินสำรวจข้อมูลภาคสนามแล้ว  ซึ่งจะมีข้อมูลรูปแบบแผนที่  ที่จะแสดงเฉพาะรูปแปลงที่ดินและเลขประจำแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะทางกายภาพอื่นๆ เช่น  ถนน แม่น้ำ ฯลฯ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรม LTAX๓๐๐๐ เพื่อฝึกปฏิบัติการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้สามารถปรับ แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี

มั่นใจกับการทำแผนที่ภาษี ด้วยทีงานคุณภาพ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานเป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาการทำงานทุกขั้นตอน

พิเศษที่สุดสำหรับหน่วยงานที่ให้เราดูแลเกี่ยวกับแผนที่ภาษีทีมงานขอขอบโปรแกรมเสริม

โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (PDSTax)

ความสามารถของโปรแกรม

– นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และป้าย แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ
– ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล
-นำเข้าข้อมูลราคาประเมินที่ดิน โฉนด/นส3ก
– จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษี และแจ้งประเมินภาษี ภดส. 1/6/7

นำเข้าข้อมูลกรมที่ดินเชฟไฟล์และ CSV ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อัตโนมัติ

นำเข้าข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ลงใน Ltax3000 เพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง แบบอัตโนมัติ พร้อมมีภาพประกอบ

ออกรายงาน ภ.ด.ส.3 จากฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000 เดิม

แจ้งบัญชีแสดงรายการทะเบียนทรัพย์สินรายบุคคล

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

  –  การติดตั้งโปรแกรม PDSTax (ติดตั้งใหม่)
  –  การนำเข้าราคาประเมินที่ดิน (กรมธนารักษ์) และการออกรายงาน ภดส.1 (LTAX3000+PDSTax)
  –  การนำเข้าราคาประเมินที่ดิน (กรมธนารักษ์) จากระวางแผนที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง (PDSTax+LTaxGIS)
  –  การปรับราคาประเมินที่ดินกรณีไม่มีหรือหาราคาประเมินไม่ได้จากบัญชีแนบท้ายตำบล ด้วยโปรแกรม PDSTax
  –  การเชื่อมรหัสแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บท กับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ในโปรแกรม LTax3000 ด้วยโปรแกรม PDSTax
  –  การจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ด้วยโปรแกรม PDSTax + LTax3000

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554